نحوه سفارش کتابهای آلفاتست

دوره های آلفا تست پزشکی و اطلاعات عمومی/ مکالمه: مدرسه ایتالیایی تهران کلاسهای آلفاتست پزشکی، اطلاعات عمومی/ مکالمه برگزار می کند. کلاسهای فوق به دانشجویان سطح B1 , B2 که قصد تحصیل در رشته ی پزشکی را دارند توصیه می شود. نحوه سفارش و هزینه کتابهای آلفا تست : برای سفارش کتابهای آلفاتست هزینه را واریز کرده و فیش واریزی، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را به ایمیل زیر ازسال بفرمایید. ( کتابها چاپ سال 2012 می باشند) info@sitenrol.com
شماره کارت مدرسه جهت واریز هزینه کتابهای آلفاتست:
5022-2913-1963-2863 فرانکو برجزه مدت زمان آماده سازی از 5 تا 7 روز کاری قیمتها به ریال 15.000.000 پزشکی 6.400.000 معماری 6.680.000 مهندسی 12.800.000 بهداشت و درمان 3.300.000 اطلاعات عمومی