Back

 

 

Risultati livello A1

Risultati livello A2

Risultati livello B1

Risultati livello B2

حد نصاب قبولی ترمهای A1 - A2 نمره 40

حد نصاب قبولی ترم B2  نمره 65

اعلام نتایج ترم B1 تا دو هفته آینده.

 

 

 

Copyright© 2004-2017 “Pietro Della Valle” School. All rights reserved.